Mailchimp

Vervolg les: Mailchimp + widgets

Mailchimp = Nieuwsbrieven per e-mail versturen en bijhouden.

Mailchimp

Mailchimp is een online programma om gemakkelijk nieuwsbrieven te maken.

Om te beginnen ga je naar www.mailchimp.com en klikken we rechtsboven op ‘Sign up free’.
Vul jullie emailadres in en maak een gebruiker met wachtwoord aan.
Vervolgens doorloop je alle stappen totdat het geactiveerd is.
Nu kan je inloggen. Gebruik anders deze link: https://login.mailchimp.com/

De gebruikte termen zijn:

Campaigns: alle nieuwsbrieven uit het verleden die je gemaakt hebt, (de eerste keer is dit leeg)
Templates: nieuwsbrief-bouwer om nieuwsbrief lay-out anders te maken
Lists: alle abonnees op jouw nieuwsbrief (lijst met adressen)
Reports: het verslag over de nieuwsbrief, (werkt pas nadat er een nieuwsbrief de deur uit is gegaan).
Automation: gebruiken we niet

 

Voorbeelden Ontwerpburo Lichting98:
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=ca3d1b10a5ceb606bb40dfeb9&id=2eb380e143

In grote lijnen werkt Mailchimp als volgt:
1. Je maakt een list aan. Download hier een voorbeeld Excel
2. Je maakt een nieuwe campaign (helemaal nieuw of van een oude kopie)
3. Je past alle gegevens, titel etc, aan
4. Je maakt de nieuwsbrief met teksten en foto’s in de Editor
5. Daarna ga je hem verzenden aan jouw list
6. Eenmaal verzonden kan je het report bekijken

 

Header Mailchimp

 

Eerste keer op Mailchimp
1. Create new list (vullen van lijst met e-mail-adressen) gelukkig is het mogelijk om een Excel te importeren.

2. Create new campaign, alle stappen doorlopen. (create e-mail)
– naam geven
– lijst aanwijzen
– Van (van wie is deze nieuwsbrief)

3. Ontwerp een nieuwsbrief -> kies een template OF begin met een lege e-mail
– De Editor werkt met links de onderdelen & rechts de inhoud per onderdeel.
– Helemaal klaar in de Editor? Klik dan op “Save & Close” of op versturen!

Launch

 


 

Privacyverklaring toevoegen aan footer

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Deze nieuwe Europese privacywetgeving geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers en e-mailadressen van klanten of personeelsinformatie. Organisaties en bedrijven krijgen onder de AVG meer verplichtingen.

Privacyverklaring
Een belangrijke wettelijke verplichting is het opstellen en publiceren van een privacyverklaring. In de privacyverklaring staat o.m. welke persoonsgegevens u van uw klanten verzamelt en hoe u daarmee omgaat.

Een handig instrument voor het opstellen van een basistekst voor een privacyverklaring die voldoet aan de nieuwe AVG, is de privacyverklaring-generator van www.veiliginternetten.nl.

De privacyverklaring mag niet verstopt zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Hij moet makkelijk vindbaar zijn voor klanten. Een goede plek is dan ook in de footer van uw website. Met behulp van een aparte knop, dat doen we m.b.v. een Widget.


 

Voorbeeld van Privacyverklaring tekst staat hieronder

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontwerpburo Lichting98 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via design@lichting98.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven (1x per jaar)

Uw naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die u afgeeft voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Tot het moment dat u een klant bij ons wordt, doet Ontwerpburo Lichting98 niets met deze gegevens.

Als Ontwerpburo Lichting98 een domeinnaam of SSL-certificaat voor u aanvraagt, moeten we daarbij de bedrijfsnaam, NAW-gegevens en het KvK-nummer van de klant hebben. Deze gegevens voeren we in op de website van een hostingpartij. Zij regelen vervolgens het domein of het certificaat. We slaan deze gegevens ook op in ons CRM-systeem om een factuur te kunnen sturen.

Door de gegevens aan Ontwerpburo Lichting98 te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ontwerpburo Lichting98 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ontwerpburo Lichting98) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ontwerpburo Lichting98 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 7 dagen uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ontwerpburo Lichting98 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ontwerpburo Lichting98 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ontwerpburo Lichting98 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Wij doen dit om te kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt. Google Analytics levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Google Analytics genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op uw computer.

Lichting98 heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google Analytics voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. De locatie van bezoekers is wel herleidbaar. Lichting98 heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft Lichting98 helaas geen invloed.

U kunt het vastleggen en verwerken van door cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door een zogenoemde opt-out browser add-on te installeren. Dat kan onder meer via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

MailChimp

Ontwerpburo Lichting98 gebruikt MaiChimp om een keer per jaar een mailing naar klanten te versturen. Deze e-mails zijn informatief en geen reklame. Geadresseerden kunnen zich op elk moment uitschrijven van deze mailing. MailChimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy policy van MailChimp. Lichting98 heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontwerpburo Lichting98 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar design@lichting98.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ontwerpburo Lichting98 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ontwerpburo Lichting98 heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Ontwerpburo Lichting98 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via design@lichting98.nl.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan het ‘https’ in de adresbalk en het hangslotje in de adresbalk.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

 

 

 


« Terug naar het overzicht